Kriterier för samråd

”Samråd” har blivit ett vanligt sätt att försöka hantera komplexa frågor och motstridiga intressen kring förvaltningen av fjällvärldens resurser. Men det finns en rad olika synsätt och idéer om vad man kan åstadkomma genom att samråda och vad som kännetecknar ett bra samråd. Syftet med denna workshop var att tillsammans med konferensdeltagarna undersöka olika erfarenheter av och syn på samråd för att få fram en lista på kriterier för vad som måste karakterisera ett möte för att det ska kunna kallas samråd.

Konferensdeltagarna fick i uppgift att dela in sig i mindre grupper, berätta för varandra om sina erfarenheter, misstankar och önskningar om samråd och därefter jämföra och diskutera varandras idéer.

Efter gruppsamtalen samlades alla till en uppsamlande diskussion. Tillsammans listade vi viktiga kriterier för vad som kännetecknar ett bra samråd. Några viktiga punkter som diskuterades var, att ett samråd:

  • måste ha en form som gynnar dialog, bygga på tekniker som gör det möjligt för alla att komma till tals oavsett om de är vana och ”bra” de är på att prata eller inte
  • måste bjuda in alla som berörs av frågan
  • måste ha ett mål som alla som deltar är överens om
  • måsta hållas tillräckligt tidigt i en process (alla beslut kan inte vara tagna innan samrådet äger rum)
  • måste karaktäriseras av respekt och tillit till alla som deltar
  • ger alla som deltar möjlighet att förstå vad de kan påverka och inte och varför
  • ger alla som deltar möjlighet att förstå vad oenighet består av, vad man kan enas om och vad man inte kan enas om och varför
  • ger alla som deltar möjlighet att förstå beslut och konsekvenser av beslut, liksom graden av osäkerhet i beslut som fattas
  • ger alla som deltar möjlighet att förstå hur det som de säger tas om hand och vad som kommer att hända efter samrådet