Om forskningssatsningen

Spara favorit 27 jun juni 2017

Storslagen fjällmiljö är ett av Sveriges 16 miljökvalitetsmål där dagens styrmedel och de åtgärder som görs före år 2020 bedöms vara otillräckliga. Forskningssatsningen är ett sätt att öka kunskapen om fjällvärldens konflikter och möjligheter i syfte att påverka utvecklingen positivt.

"Fjällen ska ha en hög grad av ursprunglighet vad gäller biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. Verksamheter i fjällen ska bedrivas med hänsyn till dessa värden och så att en hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden ska skyddas mot ingrepp och andra störningar."

Så lyder riksdagens definition av miljökvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö.

Syftet med forskningssatsningen

Som en viktig del för att kunna förbättra förutsättningen att uppnå målet innan år 2020 genomför Naturvårdsverket som ansvarig myndighet ett omfattande forskningsprogram som ska pågå under åren 2013-2017.

Syftet är att utveckla och sprida kunskap om de konflikter och möjligheter som uppstår när många intressen vill använda fjällmiljöerna för olika ändamål.

Utlysningar i två faser

Fas 1, 2013-2015: Tio forskningsprojekt finansieras med 26 miljoner kronor. Tre av dessa projekt erhåller även medel från Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetets gemensamma delutlysning på temat "Integrerad natur- och kulturmiljövård för en levande fjällvärld".

Fas 2, 2016-2017: Två forskningsprojekt med fokus på implementering av framtagen kunskap finansieras med 9 miljoner kronor.

Vikten av samverkan

I syfte att stärka forskningsresultatens kvalitet, legitimitet och användbarhet har såväl förarbetet inför som genomförandet av satsningen skett i nära samverkan mellan en rad myndigheter, intresseorganisationer och fjällaktörer. Ett särskilt samarbete har även etablerats med Riksantikvarieämbetet med fokus på tvärvetenskapliga aspekter mellan kulturmiljö och naturvård.

Arbetsgruppen

Arbetsgruppen för Storslagen fjällmiljö ska bidra till att forskningen kommer fjällvärldens aktörer till godo, att forskarvärlden får ökad insikt i fjällvärldens praktiska utmaningar och möjligheter samt att utforma ytterligare utlysningar.

Deltagare i arbetsgruppen:

 • Anders Lundvall, Naturvårdsverket

 • Anne Walkeapää, Sametinget

 • Marianne Lilliesköld, Naturvårdsverket

 • Erik Hellberg, Naturvårdsverket

 • Hördur Haraldsson, Naturvårdsverket

 • Jörgen Jonsson, Svenska Samernas Riksförbund

 • Christina Fredengren, Riksantikvarieämbetet

 • Kjell-Åke Aronsson, Àjtte

 • Mats Forslund, Jämtland Härjedalen Turism

 • Ola Inghe, Naturvårdsverket

 • Per-Olov Wikberg, Naturvårdsverket

 • Ruona Burman, Länsstyrelsen i Jämtland/Fjälldelegationen

 • Sandra Wåger, forskningskommunikatör