Storslagen fjällmiljö är ett av Sveriges 16 miljökvalitetsmål där dagens styrmedel och de åtgärder som görs före år 2020 bedöms vara otillräckliga. Forskningssatsningen var ett sätt att öka kunskapen om fjällvärldens konflikter och möjligheter i syfte att påverka utvecklingen positivt.

"Fjällen ska ha en hög grad av ursprunglighet vad gäller biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. Verksamheter i fjällen ska bedrivas med hänsyn till dessa värden och så att en hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden ska skyddas mot ingrepp och andra störningar."

Så lyder riksdagens definition av miljökvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö.

Syftet med forskningssatsningen

Som en viktig del för att kunna förbättra förutsättningen att uppnå målet innan år 2020 genomförde Naturvårdsverket som ansvarig myndighet en omfattande forskningssatsning som var verksam under åren 2013-2018.

Syftet var att utveckla och sprida kunskap om de konflikter och möjligheter som uppstår när många intressen vill använda fjällmiljöerna för olika ändamål.

Utlysningar i två faser

Fas 1, 2013-2015: Tio forskningsprojekt finansieras med 26 miljoner kronor. Tre av dessa projekt erhöll även medel från Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetets gemensamma delutlysning på temat "Integrerad natur- och kulturmiljövård för en levande fjällvärld".

Fas 2, 2016-2018: Två forskningsprojekt med fokus på implementering av framtagen kunskap finansieras med 9 miljoner kronor.

Vikten av samverkan

I syfte att stärka forskningsresultatens kvalitet, legitimitet och användbarhet skedde såväl förarbetet inför som genomförandet av satsningen i nära samverkan mellan en rad myndigheter, intresseorganisationer och fjällaktörer. En arbetsgrupp för forskningssatsningen upprättades och representanterna hade bland annat till uppdrag att; bidra till att forskningen kommer fjällvärldens aktörer till godo och bidra till att forskarvärlden får ökad insikt i fjällvärldens praktiska utmaningar och möjligheter.

Ett särskilt samarbete etablerades även med Riksantikvarieämbetet med fokus på tvärvetenskapliga aspekter mellan kulturmiljö och naturvård.

Vad har producerats inom forskningssatsningen Storslagen fjällmiljö?

Ett axplock...

- Fem stycken kunskapskonferenser: Abisko, Östersund, Vilhelmina, Idre och Stockholm

- Fem stycken kommunbesök med samarrangerade kunskapsseminarier: Strömsund, Sorsele, Kiruna, Härjedalen och Älvdalen

- Ett tiotal arbetsgruppsmöten med lokalt inbjudna fjällaktörer 

- Tio stycken populärvetenskapliga broschyrer om projekten 

- En podcastserie om fjällfrågor á nio avsnitt

- Ett tjugotal vetenskapliga publikationer/artiklar

- Ett tiotal delrapporter 

- Tolv stycken slutrapporter

- Ett trettiotal pressmeddelanden

- 25 stycken nyhetsbrev

- Ett trettiotal intervjuer med fjällaktörer