Om Storslagen fjällmiljö

Spara favorit Skriv ut 28 jun juni 2016

Forskningssatsningen Storslagen fjällmiljö ska ge oss mer kunskap till en hållbar utveckling och framtida förvaltning av de svenska fjällen. Forskningssatsningen stödjer kunskapsbehoven kring arbetet med att uppnå miljökvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö och uppmuntrar till ett helhetsperspektiv på fjällandskapet.

Syfte med forskningssatsningen

Syftet är att skapa fördjupad förståelse för fjällvärldens konflikter och möjligheter och att med respekt för olika perspektiv främja en hållbar utveckling. I satsningen ingår tolv olika forsknings­projekt, med ett 40-tal forskare från sju svenska universitet, som alla har som ambition att koppla samman ekologisk, ekonomisk och social/kulturell hållbarhet.

Kopplingen till miljömålet

Kunskap driver miljöarbetet framåt, och forskningen i denna satsning ska vara till stöd för miljökvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö. Målet innebär att fjällen ska ha en hög grad av ursprunglighet vad gäller biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. Läs mer om miljömålet här.

Utlysningar i två faser

Naturvårdsverket har, för perioden 2013-2015 (fas I), finansierat tio forskningsprojekt med 26 miljoner kronor. Tre av dessa projekt har även erhållit medel från Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetets gemensamma delutlysning på temat "Integrerad natur- och kulturmiljövård för en levande fjällvärld". För perioden 2016-2017 (fas II) har Naturvårdsverket finansierat två projekt med nio miljoner kronor. Dessa projekt har fokus på implementering. Läs mer om forskningssatsningens ingående projekten här.

Vikten av samverkan

I förarbetet till forskningsutlysningen medverkade en rad myndigheter, intresseorganisationer och fjällaktörer och även i forskningssatsningen bidrar många fjällaktörer på olika sätt med sina perspektiv och kunskaper. Ett särskilt samarbete har även etablerats med Riksantikvarie­ämbetet, med fokus på tvärvetenskapliga aspekter mellan kulturmiljö och naturvård. Detta stärker forskningsresultatens kvalitet, legitimitet och användbarhet.

Arbetsgruppen

Arbetsgruppen för Storslagen fjällmiljö ska bidra till att forskningen kommer fjällvärldens aktörer till godo, att forskarvärlden får ökad insikt i fjällvärldens praktiska utmaningar och möjligheter samt att utforma ytterligare utlysningar.

Deltagare i arbetsgruppen:

 • Anders Lundvall, Naturvårdsverket

 • Anne Walkeapää, Sametinget

 • Emma Granqvist, Naturvårdsverket

 • Erik Hellberg, Naturvårdsverket

 • Hördur Haraldsson, Naturvårdsverket

 • Jörgen Jonsson, Svenska Samernas Riksförbund

 • Karin Arvastson, Riksantikvarieämbetet

 • Kjell-Åke Aronsson, Àjtte

 • Mats Forslund, Jämtland Härjedalen Turism

 • Ola Inghe, Naturvårdsverket

 • Per-Olov Wikberg, Naturvårdsverket

 • Ruona Burman, Länsstyrelsen i Jämtland/Fjälldelegationen

 • Sandra Wåger, kommunikatör