Foto: Sandra Wall-Reinius

Utmaningen

Intressekonflikter mellan olika aktörer kan ha en negativ inverkan på utveckling och förvaltning av svenska fjäll. Det påverkar också de uttalade syftena i miljömålet ”Storslagen fjällmiljö”, som handlar om att värna både sociala och ekologiska värden. Myndigheter, organisationer, föreningar och företag efterfrågar därför mer forskning om hur vi kan förebygga och minska konflikter kring mark- och resursanvändning.

Målet

Projektet ska visa hur svenska aktörer med olika intressen i mark- och resursanvändning själva ser på vilka utmaningar som finns och vilka möjligheter som står till buds för att undvika motsättningar kring planering, skötsel och användning av fjällområden. Utifrån det geografiska området Jämtland, ska konflikter undersökas inom följande tre fält: I) Naturskyddade områden 2) Uppfattningar och förvaltning av buller och ljudlandskap 3) Påverkan av vindkraftsutveckling.

Vinsten

För att kunna hantera konflikter innan de uppstår eller förvärras är det viktigt med ökad och förbättrad kunskap om aktörernas attityder, åsikter och känslor. Både individuellt och genom jämförande analyser kommer de tre studierna i projektet att ge nya perspektiv på orsaker till konflikter samt möjliga lösningar för att se bortom dessa. Framförallt politiker, förvaltare och planerare kommer kunna ha användning av resultaten.

Publikationer inom Bortom konflikter i fjällen

Broschyr om projektet och dess resultat:

Slutrapport

Övriga rapporter inom projektet:

Vetenskapliga publikationer:

  • Wall-Reinius, S., Prince, S. & Dahlberg, A. (2019). Everyday life in a magnificent landscape: Making sense of the nature/culture dichotomy in the mountains of Jämtland, Sweden. Environment and Planning E: Nature and Space. Online version https://doi.org/10.1177%2F2514848619825988
    Abstract

  • Dahlberg, A. Categories are all around us. Towards more porous, flexible and negotiable boundaries in conservation-production landscapes. Norwegian Journal of Geography 2015 69(4):207-218.

  • Laven, D., Wall-Reinius,S. & Fredman, P. 2015. New Challenges for Managing Sustainable Tourism in Protected Areas: An Exploratory Study of the European Landscape Convention in Sweden. Society & Natural Resources, 28 (10), 1126-1143.

 

Podcastavsnitt om "Konflikter i fjällen"

Lyssna nedan >>

Bortom konflikter

Kontakta projektledaren
Sandra Wall Reinius 

Projektnamn
Bortom konflikter - utmaningar och möjligheter i svenska fjäll  

Engelsk titel
Beyond Conflicts: Understanding Challenges and Opportunities in the Swedish Mountain Landscapes 

Projekttid
2013-2015 

Finansiär
Naturvårdsverket  

Finansiering
2 500 000 

Värduniversitet
Mittuniversitetet 

Projektgrupp
Annika Dahlberg
Bosse Bodén
Daniel Laven
Rosemarie Ankre
Sandra Wall Reinius

Populärvetenskaplig broschyr om resultaten från projektet

Värduniversitet