Kulturella ekosystemtjänster i fjällen

Foto: Ingegerd Eliasson

Utmaningen

De tjänster vi får ”gratis” av naturen kallas ekosystemtjänster, till exempel luften vi andas, vattnet vi dricker och maten vi äter. Men ekosystemtjänster kan också vara kopplade till den föreställning som vi skapar av naturen och landskapet utifrån våra minnen och det är dessa som kallas kulturella ekosystemtjänster. Verktyget ekosystemtjänster har utvecklats för att hjälpa beslutsfattare, politiker och planerare att uppnå en hållbar utveckling.  Det finns dock idag väldigt få studier som visar hur kulturella ekosystemtjänster kan användas i planering - en viktig utmaning är därför att synliggöra dessa i fjällandskapet.

Målet

Målet med projektet är att identifiera kulturella ekosystemtjänster i fjällandskapet med fokus på kulturarv och identitet. Med bland annat enkäter och intervjuer undersöks hur fjällandskapets kulturarv synliggörs och integreras i planering och förvaltning av natur- och kulturmiljö.  Jämtlands län har valts ut som fallstudieområde och projektet genomförs i samarbete med Länsstyrelsen i Jämtland, Gaaltije - sydsamiskt kulturcentrum - och Härjedalens fjällmuseum samt Högskolan i Gävle.

Vinsten

Genom att belysa och framhålla kulturvärden i förändringsprocesser ökar möjligheterna till helhetssyn och samverkan med andra ekosystemtjänster i landskapet. Resultaten från projektet kan bidra med kunskap för att förbättra planering för hållbar utveckling och säkerställa att kulturvärden (kulturella ekosystemtjänster) integreras i planerings- och beslutsprocesser. Målgrupp för resultaten är beslutsfattare, planerare, forskare och en intresserad allmänhet.

Publikationer inom Kulturella ekosystemtjänster i fjällen

Kulturella ekosystemtjänster i fjällen

Kontakta projektledaren
Ingegärd Eliasson 

Projektnamn
Fjällandskap - betydelsen av kulturella ekosystemtjänster 

Engelsk titel
Mountain landscape:  Importance of cultural ecosystem services  

Projekttid
2013-2015 

Finansiär
Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet  

Finansiering
828 396 under 2013
1 104 063 under 2014 
1 148 017 under 2015
samt
100 000 från länsstyrelsen i Jämtlands län under 2015

Värduniversitet
GU 

Projektgrupp
Eva Karlsson
Ewa Ljungdahl
Helena Eriksson
Igor Knez
Ingegärd Eliasson
Ingrid Martins Holmberg
Malin Weijmer
Martina Johansson 
Ola Hanneryd
Susanne Fredholm

Podcastavsnitt om "Kulturella ekosystemtjänster i fjällen"

Lyssna nedan >>

Värduniversitet