Foto: Anders Mossing

Utmaningen

Fjällen är i hög grad ett rörelselandskap. De har formats genom samiskt liv i århundraden, men även genom exempelvis vandring, jakt, fiske, friluftsliv, turism och idrott. Platser som Vålådalen och Sälen är intimt förknippade med skidåkning. Abisko, Nikkaluokta och Grövelsjön har färgats av friluftsliv och småskalig turism. Efterfrågan på miljöer för rörelse och upplevelser fortsätter att växa, men skydd av fjällens arv är dock huvudsakligen begränsat till nationalparker och naturreservat. Viktiga minnen och värden har inte uppmärksammats och utvecklingsmöjligheter har därmed lämnats outnyttjade.

Målet

Projektets övergripande syfte är att uppmärksamma ett försummat kultur- och naturarv, det vill säga det som i forskningen kallas ”rörelsearv”. Projektet kommer att undersöka hur rörelsearvet i form av exempelvis stigar, skidspår, vandringsleder, kåtor, slakt- och skiljningssplatser har format förståelsen av fjällandskapet. Väl synliggjorda kan dessa landskap, med sina platser och diskreta monument, bidra till hållbar utveckling av flera olika intressen i fjällen.

Vinsten

Projektets resultat kommer att kunna förskjuta allmänna föreställningar om fjällandskapet och påverka hur kulturlandskap definieras i kulturmiljöarbetet. En ökad förståelse av rörelsens betydelse för hur landskapet uppfattas och värderas - både emotionellt och ekonomiskt - kan bidra till att aktörer i fjällandskapet samverkar och utvecklar idéer om gemensamt bruk och bevarande av rörelsearvets platser och miljöer. 

Publikationer inom Fjällens rörelsearv

Broschyr om projektet och dess resultat:

Slutrapport för projektet:

Vetenskapliga publikationer:

Fjällens rörelsearv

Kontakta projektledaren
Sverker Sörlin 

Projektnamn
Fjällens rörelsearv - diskreta monument i hållbar fjällutveckling 

Engelsk titel
The movement heritage: Discrete monuments and sustainable development in the Swedish mountain range 

Projekttid
2014-2015 

Finansiär
Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet  

Finansiering
700 000 under 2014 (fortsättningsansökan) 

Värduniversitet
KTH 

Projektgrupp
Daniel Svensson
Inga-Maria Mulk
Sverker Sörlin

Podcastavsnitt om "Fjällens rörelsearv"

Lyssna nedan >>

Värduniversitet