Foto: Per-Olov Wikberg

Utmaningen

En ökad internationell efterfrågan på mineraler har lett till ett växande intresse för gruvexploatering i Norrlands inland. Regionen är rik på mineraler och många kommuner brottas med en negativ befolkningsutveckling, sviktande arbetsmarknad och ekonomisk tillbakagång. En gruvetablering kan således bidra till ekonomisk utveckling - men samtidigt skada miljön och påverka förutsättningarna för andra näringar. På flera ställen har planer på nya gruvor blivit en källa till lokala kontroverser och inom forskning, politik och förvaltning sätts stor tilltro till möjligheterna att hantera naturresurskonflikter med samtal och dialog.

Målet

Projektet ska utforska om, och i så fall hur, gruvetableringar kan bidra till hållbar utveckling i fjällregionen. Det ska också undersöka om och under vilka förutsättningar som dialog kan vara fruktbart. Detta görs dels genom intervjuer och analyser av olika typer av texter och dels genom en deltagande process dit lokala aktörer bjuds in. Projektet bygger på två fallstudier: prövningsprocessen för järnbrytning i Kallak och prövningen av nickelutvinning i Rönnbäcken. De två fallstudierna kommer att peka på vilka de stora hållbarhetsfrågorna är - vilka processer, institutioner och styrmedel som behövs för att hantera konflikter och göra rätt val och avvägningar på ett effektivt och demokratiskt sätt. 

Vinsten

Projektet kommer att belysa och lyfta fram bredden av olika aktörers synsätt och hur de beaktas i prövnings- och beslutsprocessen. Det kommer också att visa vilket utrymme som finns för intressegrupper och medborgare att medverka i gruvetableringsprocesser, samt under vilka förutsättningar dialog med olika aktörer är ett meningsfullt sätt att hantera intressemotsättningar. Detta kan vara till gagn för alla aktörer som har med gruvnäringen att göra, allt ifrån berörda kommuner till myndigheter och allmänhet.

Gruvdrift i fjällen

Kontakta projektledaren
Jon Moen 

Projektnamn
Gruvdrift i fjällen - en studie av olika vägar mot hållbarhet

Engelsk titel
Mining in the Swedish mountains: exploring long term sustainability pathways 

Projekttid
2013-2015 

Finansiär
Naturvårdsverket 

Finansiering
4 700 000 

Värduniversitet
Umeå 

Projektgrupp
Agneta Setterwall
Anna Zachrisson
Jon Moen
Karin Beland Lindahl
Lucy Rist

Värduniversitet