Foto: Leif Jougda

Utmaningen

I den svenska fjällregionen finns det konkurrerande intressen kring hur fjällens resurser ska förvaltas. De senaste tio åren har förvaltningens aktörer tagit initiativ till nya samrådsformer som syftar till att skapa konstruktiva möten. Förhoppningen är att man, genom dialog, ska få till en legitim och hållbar förvaltning av fjällen. En viktig faktor för att lyckas med detta är den kommunikativa kapaciteten i dessa samrådsforum, det vill säga förmågan att skapa en mötesstruktur som gör det möjligt för de deltagande aktörerna att upprätthålla dialog och utveckla förståelse för varandras perspektiv.

Målet

Projektet kommer att undersöka hur kommunikationen i samrådsmöten fungerar i relation till de inblandade organisationernas sociala normer och strukturer. Genom att observera samrådsmöten mellan olika aktörer och brukare av fjällen– kan projektet identifiera möjligheter och begränsningar för dialog. Utöver observation kommer deltagarna intervjuas och relevanta dokument från respektive organisation studeras. Detta för att se kopplingen mellan de inblandades motiv för deltagande och de institutionella ramar som påverkar hur representanterna förhåller sig till kommunikationen.

Vinsten

Projektet kommer bidra till en bättre genomlysning av samråd i fjällen och utveckla kunskap och förståelse som stödjer dialoginriktad naturresurshantering. Projektet kommer även leda till en förbättrad metodik för samrådsmöten och ge förslag på hur man praktiskt kan lösa konflikter, vilket kan fungera som verktyg för både förvaltare och enskilda fjällaktörer.  

Publikationer inom Kommunikativ kapacitet i fjällen

Broschyr om projektet och dess resultat:

Slutrapport för projektet:

Kommunikativ kapacitet i fjällen

Kontakta projektledaren
Lotten Westberg 

Projektnamn
Kommunikativ kapacitet för dynamisk och legitim förvaltning av svenska fjällen 

Engelsk titel
The role of communicative capacities in the development of dynamic and legitimate management of mountain resources in Sweden 

Projekttid
2013-2015 

Finansiär
Naturvårdsverket 

Finansiering
4 500 000 

Värduniversitet
Sveriges lantbruksuniversitet

Projektgrupp
Emil Sandström
Hanna Bergeå
Lars Hallgren
Lotten Westberg

Podcastavsnitt om "Kommunikativ kapacitet i fjällen"

Lyssna nedan >>

Värduniversitet