Integrerad natur- och kulturmiljövård i fjällen

Sommar 2007 Hemavan
Foto: Linda Bylund, Storslagen Fjällmiljö

Utmaningen

Problemen med att nå miljömålet ”Storslagen fjällmiljö” beror bland annat på en outvecklad bild av aktuella förändringstryck i fjällen. Kunskapsläget är för bristfälligt för att kunna göra rättvisa avvägningar med avseende på skyddsvärden och inventeringsbehov i fjällen. Dessutom är målbilden otydlig och det finns ett behov av tydligare förankring av miljömålsarbetet. Projektet syftar därför till att utveckla större integration och dialog mellan natur- och kulturmiljövården samt de aktörer som verkar i fjällvärlden.

Målet

Tillsammans med olika aktörer i fjällandskapet kommer projektet att utveckla metoder för bättre samverkan (gruppmodeleringsbaserad arbetsprocess). Deltagarna i projektet kommer att utveckla prioriteringsgrunder för inventering och kunskapsinhämtning samt förbättrade indikatorer för kulturmiljövärden.

Vinsten

Genom gemensamma målbilder och bättre lokal förankring av miljömålsarbetet hoppas projektet kunna bidra till att bättre nå miljömålet Storslagen fjällmiljö. Utvecklandet av prioriteringsgrunder behövs då miljömålsarbetet hitintills inte i tillräcklig utsträckning beaktat de betydande förändringar i yttre drivkrafter och påverkansfaktorer som skett och som kommer att påverka fjällen i framtiden. 

Publikationer inom Integrerad natur- och kulturmiljövård i fjällen

Stöd för lokalt förankrad integrerad natur- och kulturmiljövård

Kontakta projektledaren
Peter Schlyter 

Projektnamn
Stöd för lokalt förankrad integrerad natur- och kulturmiljövård 

Engelsk titel 

Projekttid
2014-2015 

Finansiär
Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet 

Finansiering
1 160 571 (fortsättningsansökan) 

Värduniversitet
Stockholms universitet 

Projektgrupp
Carl Österlin
Peter Schlyter

Podcastavsnitt om "Integrerad natur- och kulturmiljövård i fjällen"

Lyssna nedan >>

Värduniversitet