Foto: Dagmar Egelkraut

Utmaningen 

I miljömålet Storslagen Fjällmiljö står det att olika verksamheter i fjällen skall främjas. Det står också att renskötsel är en förutsättning för ett storslaget betespräglat landskap. En mer generell förståelse för hur den nuvarande vegetationen är präglad av renbete, hur vegetationen kommer att förändras när renar utestängs och hur dessa förändringar interagerar med klimatförändringar är nödvändiga för att utvärdera hur olika renbetesregimer kommer att uppfylla miljömålet.

Målet 

Det övergripande målet för det här projektet är att undersöka hur renar påverkar fjällvegetationen. För att uppnå detta kommer det först göras en översikt över befintliga studier inom området och därefter studeras hur utestängning av renar påverkar vegetationen genom att återinventera 72 hägn, som är minst 14 år gamla, spridda över hela fjällkedjan. Det här är första gången det finns tillräckligt många hägn som är tillräckligt gamla för att man ska kunna se renarnas verkliga effekt på fjällvegetationen. Projektet kommer slutligen att utvärdera betydelsen av resultaten för miljömålet. 

Vinsten

För att myndigheter ska kunna ta beslut behövs en bättre förståelse för hur effekten av renar varierar i fjällkedjan. Det här projektet kommer att kunna ge den förståelsen, och visa på framtida kunskapsluckor samt vara en viktig bas när man tittar på fjällen ur andra perspektiv. Resultaten kommer ha betydelse för miljömålsarbetet och förvaltare av fjällen, men kommer också vara intressant för rennäringens eget hållbarhetsarbete som bland annat leds av SSR.

Publikationer inom Ett betespräglat fjällandskap

Broschyr om projektet och dess resultat:

Slutrapport

Ett betespräglat fjällandskap

Kontakta projektledaren
Johan Olofsson

Projektnamn
Vad karaktäriserar ett betespräglat landskap? 

Engelsk titel
What is a landscape characterized by grazing? And how is it preserved in a changing climate? 

Projekttid
2013-2015 

Finansiär
Naturvårdsverket 

Finansiering
3 000 000 

Värduniversitet
Umeå 

Projektgrupp
Johan Olofsson
Jon Moen
Maja Sundqvist
Robert Björk

Podcastavsnitt om "Ett betespräglat fjällandskap"

Lyssna nedan >>

Värduniversitet