Slutrapport: "Grön översiktsplanering i fjäll- och fjällnära landskap" | miun.se

Slutrapport: "Grön översiktsplanering i fjäll- och fjällnära landskap"

Tor 08 mar 2018 16:11

Denna rapport sammanfattar de huvudsakliga resultaten från forskningsprojektet ”Grön översiktsplanering i fjällen - Deltagande planering för en innovativ och hållbar översiktsplan för Vilhelmina kommun".

Vilhelmina kommun, översikt
Foto: Vilhelmina kommun

Översiktsplaneringen i fjällkommunerna skulle kunna vara det självklara verktyget i arbetet med att uppnå miljökvalitetsmålet "Storslagen fjällmiljö". Kommunen har som lokal myndighet en central roll i hållbar utveckling och översiktsplaneringen ska, per definition, hantera markanvändningsfrågor i ett landskapsperspektiv. Detta sker dock inte i någon större utsträckning idag och därför finns ett stort behov av att utveckla bättre metoder och processer för att göra det kommunala planeringsverktyget mer nytänkande, kunskapsbaserat och förutseende.

I Vilhelmina kommun har forskarna tillsammans med myndigheter, lokala aktörer och kommunmedborgare utvecklat metoder för att ta fram en grön översiktsplan. Översiktsplanen baseras på uthållig markanvändning och omfattar faktiska natur- och kulturvärden, såväl som nuvarande och framtida förutsättningar för strategisk planering för hur olika intressen kan samsas i fjällandskapet. I projektet analyseras möjligheter och hinder en process av detta slag möter, metoder för att uppnå ett ökat engagemang och en större lokal medverkan i planprocessen.

Arbetet med den gröna översiktsplanen har resulterat i ett samrådsdokument som antagits av politikerna i Vilhelmina kommun. Rapporten redovisar en stegvis modell av planeringsprocessen som ska kunna ligga till grund för liknande processer även i andra fjällkommuner och/eller landsbygdskommuner med stora landskaps- och naturtillgångar. Exempel på lärdomar är att tidigt och kontinuerligt förankra det deltagande planeringsarbetet gentemot den lokala politiken och att deltagandeprocesser måste få ta tid.

Ladda ned eller beställ den fullständiga rapporten "Grön översiktsplanering i  fjäll- och fjällnära landskap"

Forskare, Storslagen fjällmiljö

Sidan uppdaterades 2018-04-15