Erfarenheter från "Grön översikts‑planering i fjällen" presenteras i Italien

Tors 17 maj 2018 13:31

Therese Bjärstig, forskare i projektet "Grön översiktsplanering i fjällen", deltar på en konferens i Italien i början av september - med temat hållbar planering - och berättar om implementering av deltagande planering i de svenska fjällen.

Vilhelmina kommun, översikt
Foto: Vilhelmina kommun

Här är en sammanfattning av den artikel som blivit accepterad till konferensen och som Therese Bjärstigs presentation kommer att handla om:

Tidigare forskning har betonat behovet av deltagande och socialt lärande inom fysisk planering, och idag ses planering ofta som en process för innovativt samarbete mellan flera aktörer. I samband med deltagande planering försöker olika aktörer att utveckla nya inkluderande strategier genom dialog.

Deltagande planering är ett viktigt inslag i nuvarande planeringsteori och framhäver behovet av att utveckla nya metoder som inkluderar medborgarna i planeringsprocessen. I Sverige är förverkligandet av deltagande planering i praktiken rätt blygsam och forskningen begränsad, så ytterligare studier är motiverade.

I projektet "Grön översiktsplanering i fjällen: Vilhelmina som exempel" testades och implementerades metoder för att involvera medborgare och andra intressenter för att ta fram underlag till Vilhelmina kommuns nya översiktsplan.

I denna artikel presenteras lärdomar från den deltagande processen och det data som erhållits från en uppsättning fokusgrupper, en workshop, enkäter och personlig kommunikation med involverade aktörer. Från dessa aktiviteter i det svenska fjällområdet är en av lärdomarna att deltagande planering har både för- och nackdelar som måste beaktas för att kunna realiseras och implementeras i praktiken.

Konferensen heter Sustainable Development and Planning 2018 och hålls den 4-6 september i Sienna i Italien.

Sidan uppdaterades 2018-05-17