Vilhelmina kommun, översikt
Foto: Vilhelmina kommun

Utmaningen

Översiktsplaneringen i fjällkommunerna skulle kunna vara det självklara verktyget i arbetet med att uppnå miljökvalitetsmålet ”Storslagen fjällmiljö”. Kommunen har som lokal myndighet en central roll i hållbar utveckling och översiktsplaneringen ska, per definition, hantera markanvändningsfrågor i ett landskapsperspektiv. Detta sker inte i någon större utsträckning idag då endast tre av femton fjällkommuner har aktuella översiktsplaner. Det finns därmed ett stort behov av att utveckla bättre metoder och processer för att göra det kommunala planeringsverktyget mer nytänkande, kunskapsbaserat och förutseende. 

Målet

I Vilhelmina kommun ska forskarna tillsammans med myndigheter, lokala aktörer och kommunmedborgare utveckla metoder för att ta fram en grön översiktsplan. Översiktsplanen baseras på uthålligt markanvändning och ska omfatta faktiska natur- och kulturvärden och aktuella såväl som framtida förutsättningar för strategisk planering för hur olika intressen kan samsas i fjällandskapet.  I projektet ingår också att identifiera vilka hinder och möjligheter en process av detta slag möter samt hitta metoder för att uppnå ökat engagemang och en större lokal medverkan i planprocessen.

Vinsten

Arbetet med den gröna översiktsplanen ska resultera i ett plandokument för Vilhelmina kommun. Förhoppningsvis ska detta kunna ligga till grund för liknande processer även i andra fjällkommuner och/eller landsbygdskommuner med stora landskaps- och naturtillgångar. På sikt ska projektet bidra till en hållbar och storslagen fjällmiljö samt att landskapsperspektiv blir integrerat i översiktsplaneringen.

Publikationer inom Grön översiktsplanering i fjällen

Slutrapport

Grön översiktsplan - antagen av Vilhelmina kommun 2018-12-10

Övriga rapporter

Vetenskapliga publikationer

Grön översiktsplanering i fjällen

Forskare, Storslagen fjällmiljö

Kontakta projektledaren
Therese Bjärstig

Projektnamn
Grön översiktsplanering i fjällen - Vilhelmina som exempel

Engelsk titel
Green planning: Vilhelmina as a testbed for innovative land use planning in the mountain region

Projekttid
2016-2017 

Finansiär
Naturvårdsverket  

Finansiering
4 700 000

Projektet bygger vidare på
- Samverkan i fjällen
- Gruvdrift i fjällen?
- Miljöövervakning och beslutsstöd i fjällen

Projektgrupp
Anna Zachrisson
Camilla Thellbro
Johan Svensson
Per Sandström
Therese Bjärstig

Värduniversitet

Umeå universitet, i samarbete med SLU och Vilhelmina kommun