Projektet "Grön översiktsplanering i fjällen" är inne på sitt sista år. I dialog med intressenter inhämtar projektet viktiga inspel.

Therese Bjärstig

Namn: Therese Bjärstig
Ålder: 38 år
Bor: Dorotea
Yrke: Forskare vid Statsvetenskapliga institutionen vid Umeå Universitet
Aktuell: Projektledare för forskningsprojektet Vägar till mångfunktionella fjällandskap inom ramen för forskningssatsningen Storslagna fjäll. 

Att de tjänster som naturen erbjuder såsom vatten, luft, mat och upplevelser fortsätter att levereras med hög kvalitet är vi alla överens om är livsviktigt. Men hur ska vi hantera frågor kring markanvändning och bebyggelseutveckling på ett hållbart sätt, med respekt för de känsliga ekosystemen som vi är beroende av? Hur ser roll- och ansvarsfördelningen ut mellan olika aktörer, intressen och samhällsnivåer? Och hur omsätter vi teori till praktik? Det är frågor som projektet Grön översiktsplanering i fjällen söker svar på.

Kunskaps- och erfarenhetsutbyte

Den 7 februari bjöd projektgruppen in projektets intressenter till en workshop i Vilhelmina Folkets Hus. Syftet var dels att presentera resultatet från den första omgången av de fokusgruppsundersökningar som projektet har genomfört, dels att – utifrån resultaten – diskutera och formulera en gemensam målbild för vad den gröna översiktsplanen ska åstadkomma.

Vilket är workshopens viktigaste bidrag i det fortsatta arbetet?

– Dagen var framförallt till för att delge deltagarna, som bestod av fokusgruppsdeltagare, kommunens politiker och tjänstemän samt representanter för statliga verk och myndigheter, vad vi har gjort så här långt. Workshopen gav oss en möjlighet att utbyta erfarenheter, tankar och idéer inför det fortsatta arbetet – allt i syfte att förankra processen och engagera dem som berörs, säger Therese Bjärstig, projektledare.

Hur var uppslutningen och vilka frågor var det som engagerade deltagarna mest?

– Vi är mycket glada över att så många lokala politiker fanns på plats, utöver deltagare från fokusgrupperna och representanter från projektets referensgrupp. Vår roll i projektet är framförallt är att ta fram och presentera ett så bra planerings- och beslutsunderlag som möjligt. Prioriteringar och det slutliga antagandet av översiktsplanen är politiska beslut. Att vi tillsammans kunde mötas för att diskutera såväl begränsningar som möjligheter upplevdes som väldigt givande inför det fortsatta arbetet.

Var befinner ni er i projektet och vad är nästa steg?

– I skrivande stund håller vi på att sammanställa olika typer av material. Alltifrån fokusgruppsresultaten och kartmaterial till nationella, regionala och lokala policydokument som tidigare forskning. Under våren kommer även en andra omgång fokusgruppsintervjuer att genomföras. Dessa kommer att utgöra underlag för det planförslag som vi nu håller på att ta fram tillsammans med kommunen. Planförslaget ska sedan samrådas med olika berörda myndigheter, organisationer och med allmänheten.

– Målsättningen är att Vilhelminas nya gröna översiktsplan ska vara klar vid den här tiden om ett år. Vårt mål är även att vi då ska kunna lämna över användbara råd och modeller för en grönare översiktsplanering som även kan användas i andra kommuner, inte enbart i fjällkommuner, avslutar Therese.