Samverkan drivkraft i aktörsnära forskning | miun.se

Samverkan drivkraft i aktörsnära forskning

Tis 16 maj 2017 08:05

I projektet ”Vägar till mångfunktionella fjällandskap” står användarna av fjällmiljön i fokus när det gäller att öka kunskapen om fjälledernas funktion vid planering och förvaltning av fjällnära natur- och kulturmiljö.

Multifunktionella fjällandskap
Foto: Per Berge

Forskargruppen är inne på sitt avslutande projektår och aktiviteten är hög. Med litteraturöversikten och de genomförda, workshoparna, intervjuerna och fältarbetet som grund håller de nu på att analyserar förutsättningarna för ett hållbart nyttjande av fjällandskapet. I forskningen används Jämtlandsfjällen som pilotmodell för att undersöka ledernas betydelse och användning ur ett historiskt såväl som ett nutida perspektiv.

Olika perspektiv berikar

För att åstadkomma ett användbart resultat av forskningen har forskargruppen knutit till sig en arbetsgrupp bestående av representanter för myndighet, organisationer och näringsliv. Forskargruppen använder också det återkommande ”Fjällforum” som arrangeras av föreningen ”Gränsfjällen Sylarna i Samverkan” för att samla viktiga inspel till sin forskning.

– Det som gör Fjällforum till en intressant och givande plattform är att både privata och offentliga aktörer från både Norge och Sverige möts, delar kunskap och ökar sin förståelse för olika intressen och perspektiv, säger Sandra Wall-Reinius som leder forskningsprojektet och fortsätter.

– Vi har valt fjällederna som utgångspunkt för att undersöka förutsättningarna för flera markanvändningsintressen och aktörer att samexistera utan att försämra utsikterna för miljökvalitetsmålet ”Storslagen fjällmiljö”.

Hur lederna planeras och förvaltas styr, enligt forskarna, möjligheterna att klara denna balans.

Spridning av resultat

– Under våra fältstudier har vi samlat in ett stort empiriskt underlag som vi nu bearbetar och analyserar. Resultaten kommer att presenteras i vetenskapliga artiklar och sammanfattande rapporter. Vi kommer även att presentera resultaten vid ett antal stora konferenser, bland annat den nordiska geografkonferensen, NGM, den 18-21 juni i Stockholm, det internationella symposiet för samhälls- och resurshantering, ISSRM, den 19-22 juni i Umeå och det nordiska symposiet för turismforskning, The 26th Nordic Symposium of Tourism and Hospitality Research, den 4-6 oktober i Falun, avslutar Sandra.

Sidan uppdaterades 2017-05-16