Samverkan stod i fokus när ett trettiotal personer slöt upp för att delta vid kunskapsseminariet i Hede den 29 september som var ett samarrangemang mellan Storslagen fjällmiljö, Hede Företagargrupp, Härjedalens kommun, Transtrands sockenförening och Studieförbundet Vuxenskolan.

Kunskapsseminarium i Hede
Inte ett tillfälle att diskutera lokala frågeställningar missades. Representanter från samverkansprojektet SMICE (Samskapande Mittnordisk Innovationsarena för Cirkulär Ekonomi) fanns på plats för att stimulera till möjlighetsfokuserade diskussioner.

Presentationer

Vägar till hållbara förvaltningsbeslut, Wiebke Neuman

Möjliga tillvägagångssätt för att fatta beslut som är anpassade till lokalspecifika förutsättningar och som leder mot den utpekade inriktningen i Fjällstrategin och etappmålet för ett betespräglat landskap.

Behovsanpassad landskapsplanering, Johan Svensson

Vad innebär begreppen grön översiktsplan, grön infrastruktur och ekosystemtjänster och hur kan vi använda kunskapen för hållbar landskapsplanering baserad på lokala förutsättningar och prioriteringar?

Samverkan och lokal förvaltning i fjällen, Anna Zachrisson

Var, när, hur och varför uppstår behovet av lokal samverkan och vad är vinsterna med ett ökat lokalt deltagande?