Slutkonferensen för forskningssatsningen ”Storslagen fjällmiljö” gick av stapeln den 23-24 april 2018 på Elite Hotel Marina Tower i Stockholm. Här kan du ta del av presentationerna i efterhand.

Most Photos
Foto: Christoffer Rolke/Most Photos

Naturvårdsverket har under perioden 2013-2017 finansierat tolv forskningsprojekt där ett fyrtiotal forskare från sju svenska universitet har studerat förutsättningarna för en hållbar fjällförvaltning. Riksantikvarieämbetet har medfinansierat fem av projekten i gemensamma utlysningar med Naturvårdsverket.

Slutkonferensen för projektet hölls den 23-24 april 2018. Nedan finns möjlighet att ta del av innehållet i form av filminspelningar och Powerpoint-presentationer.

Klicka på programpunkten för att komma till inspelningen. 

DAG I

Välkommen i lokal Prins Eugene

Marianne Lilliesköld, forskningssekreterare på Naturvårdsverket, Karin Arvastson, forskningssekreterare på Riksantikvarieämbetet och Sandra Wåger, kommunikatör i Storslagen fjällmiljö.

Dialogbaserad utveckling och styrkebaserat arbetssätt

Daniel Richardsson och Johan Lilja från SMICE - nätverk för hållbar utveckling.

Samverkan mellan forskning och praktik: Klimatförändringar som exempel

Ninis Rosqvist, forskare vid Stockholms universitet och föreståndare för Tarfala forskningsstation och Niila Inga, renskötare och ordförande i Laevas sameby. 

Att förena traditionell kunskap med ny forskning - en förutsättning för att förstå effekterna av förändringar i klimat och markanvändning. Klicka här för att även ta del av Powerpoint-presentationen. 

Vägar till mångfunktionella fjällandskap: Forskningsresultat från fas II

Sandra Wall Reinius, forskare vid Mittuniversitetet och Daniel Svensson, forskare vid Chalmers tekniska högskola.

Fokuserar på aktörers användning och uppfattning om södra Jämtlandsfjällen samt vilken roll fjälleder kan ha för samverkan. Resultat kring rörelsearvets betydelse och framtidens finansiering av fjälleder. Klicka här för att även ta del av Powerpoint-presentationen. 

Samverkan i gränsfjällen kring Sylarna 

Lennart Adsten, VD på Naboer AB. Klicka här för att även ta del av Powerpoint-presentationen.

Besöksstrategi för Fulufjällets nationalparker 

Jakob Ebner, projektledare på Länsstyrelsen.  Klicka här för att även ta del av Powerpoint-presentationen.

DAG II

Människa, landskap och hållbara lösningar

Marie Stenseke, forskare vid Göteborgs universitet och en av deltagarna i FN:s multidisciplinära expertpanel för biologisk mångfald, IPBES.

I landskapet möts hela tiden naturens egna processer och människor med olika intentioner och behov. Hur kan vi förstå detta samspel för att kunna fatta beslut om hållbara och rättvisa framtidsstrategier? Klicka här för att även ta del av Powerpoint-presentationen.

Grön infrastruktur och ekosystemtjänster i landskapsplanering

Johan Svensson, forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Hur kan natur- och kulturvärden lyftas fram i hållbar landskapsplanering för lokala prioriteringar och förutsättningar i fjäll- och skogslandskap? Klicka här för att även ta del av Powerpoint-presentationen. 

Grön översiktsplanering i fjällen: Forskningsresultat från fas II

Therese Bjärstig, forskare vid Umeå universitet.

Reder ut begreppet grön översiktsplan, vad hållbar markanvändning innebär, samt hur teori omsätts till praktik. Resultat från ett pilotprojekt i Vilhelmina kommun. Klicka här för att även ta del av Powerpoint-presentationen.

Perspektiv på hållbar utveckling i fjällen

• Christina Fredengren, utredare och FoU-sakkunnig i staben på Riksantikvarieämbetet.
• Maria Ros Jernberg, vice generalsekreterare och kommunikationschef på Svenska turistföreningen.
• Tomas Bergström, regional samordnare för miljöövervakningen i landmiljö på Länsstyrelsen.
• Marita Stinnerbom, ordförande rennäringsnämnden på Sametinget.
• Per Linder, naturvårdsspecialist på Svenska statens fastighetsverk.
• Ruona Burman, sakkunnig vid skogs- och naturvårdsavdelningen på Naturskyddsföreningen.
• Birgitta Isaksson, handläggare och projektledare vid tillväxtavdelningen på Kiruna kommun.

Rätt förväntningar på forskning? Erfarenheter av ny kunskap om fjällen - då, nu och framtid

Sverker Sörlin, forskare vid Kungliga Tekniska högskolan.

Miljömålet Storslagen fjällmiljö - forskning, förvaltning och hållbar utveckling

Björn Risinger, generaldirektör på Naturvårdsverket och Lars Amréus, riksantikvarie på Riksantikvarie- ämbetet, inleder. Eva Thörnelöf, senior rådgivare på Naturvårdsverket med lång erfarenhet av bl.a. fjällfrågor, leder sedan samtal med Lars och Björn med inspel från nyckelpersoner som representerar olika förvaltningar.

Har du frågor eller funderingar, tveka inte att kontakta oss via info@storslagnafjall.se.