Lokal samverkan i fjällen

Spara favorit 9 feb februari 2018
Foto: Leif Jougda

Utmaningen

Utvärderingen av miljömålet "Storslagen fjällmiljö" visar att det är långt kvar till ett långsiktigt och hållbart brukande av fjällen. Många olika samhällsaktörer berörs och har ansvar för utvecklingen. Men i den svenska fjällregionen finns många konkurrerande intressen, vilket skapat upprepade kontroverser kring bland annat naturskydd, jakt och fiske. För att hantera detta betonar såväl internationella avtal som nationella myndigheter vikten av samarbete och samsyn särskilt på lokal nivå. Ett sådant engagemang anses kunna överbrygga motsättningar och ge förutsättningar för konfliktlösning.

Målet

Hur vanligt är lokal samverkan i fjällområdet? I vilken grad kommer sådana initiativ underifrån och vilken roll spelar länsstyrelserna respektive EU? Bidrar samverkan till hållbar utveckling i fjällen, och i så fall hur? Svaren kommer att sökas dels genom att kartlägga pågående samverkansprocesser och projekt mellan offentlig och privat sektor, dels genom enkätundersökningar till nyckelpersoner inom processerna. Resultatens relevans och nytta kommer att säkerställas tillsammans med praktiker.

Vinsten

Det finns få systematiska studier om var, när eller hur behovet av lokal samverkan uppstår eller vilka effekter som en ökad samverkan mellan privat och offentlig sektor har - därför kan detta projekt ligga till grund för utveckling av teorier om vilka faktorer som kan förklara varför samverkan uppstår och vad det leder till. Projektet kommer även att belysa om och i så fall hur konflikter bättre kan hanteras i samverkansprocesser, vilket i sin tur kan vara ett praktiskt stöd för både privat och offentlig sektor.

Publikationer inom Lokal samverkan i fjällen

Presentation av resultaten

Broschyr om projektet och dess resultat:

Slutrapport för projektet:

Vetenskapliga publikationer:

Samverkan i fjällen

Kontakta projektledaren
Katarina Eckerberg 

Projektnamn
Lokal samverkan i fjällens miljö- och naturresursförvaltning

Engelsk titel
Expectations and Impacts of Collaborative Environmental Governance in the Swedish Mountain Region 

Projekttid
2013-2015 

Finansiär
Naturvårdsverket 

Finansiering
3 100 000  

Värduniversitet
Umeå universitet  

Projektgrupp
Anna Zachrisson
Katarina Eckerberg
Therese Bjärstig

Podcastavsnitt om "Lokal samverkan i fjällen"

Lyssna nedan >>

Värduniversitet