Foto: Göran Ericsson

Utmaningen

Sverige har lång erfarenhet av miljöövervakning av skog, biologisk mångfald, fauna, kulturarv och allmänhetens attityder. Fjällandskapet är under ständig förändring, liksom förutsättningarna för bevarande och nyttjande men också för uppföljning av miljökvalitetsmålet. Långa tidsserier av miljöövervakningsdata är därför viktigt för målinriktad och adaptiv förvaltning. Idag saknas samordning av övervakningssystem, liksom integrerade strategier där olika intressenter deltar och bidrar med kunskap och lösningar som kan förbättra utveckling och tillämpning av data på regional och lokal nivå. Sådana strategier är centrala för att säkra politisk relevans och legitimitet, liksom för att fatta långsiktigt hållbara beslut om fjällandskapets användning.

Målet

Pilotprojektets övergripande syfte är att komma ett första steg närmare en behovsorienterad miljöövervakningsstrategi som bidrar till En Storslagen Fjällmiljö. Projektet tar sin utgångspunkt i tre fall av miljöövervakning, samt i ett ramverk för strukturerat beslutsfattande. Ett fall där renens och älgens habitatnyttjande i tid och rum kartläggs och där samverkan med berörda intressenter påbörjas för att visa på verktyg för hur resultaten kan komma till användning. Det andra fallet behandlar samverkan mellan länsstyrelserna och NILS (Nationell Inventering av Landskapet i Sverige) avseende fjällänens behov av regionala landskapsdata och program för miljömålsuppföljning. Det tredje fallet kartlägger människans historiska nyttjande av fjällandskapets skogar, för förståelse av struktur och dynamik i dagens och framtidens skogar liksom för förutsättningarna att bevara historiska natur- och kulturvärden.

Vinsten

Pilotprojektet skapar en grund för en fortsatt utveckling av interaktionen mål, människa och miljöövervakning för förbättrade möjligheter till vidareutveckling, liksom till uppföljning och utvärdering, av miljökvalitetsmålet En Storslagen Fjällmiljö. Detta görs genom att i ett första steg bidra till utveckling av en verktygslåda för ökad beställarkompetens och mer behovs-orienterad miljöövervakning där resultatens relevans och nytta säkerställs i samverkan med berörda aktörer.

Publikationer inom Miljöövervakning och beslutsstöd i fjällen

Broschyr om projektet och dess resultat:

Slutrapport för projektet:

Vetenskapliga publikationer:

Miljöövervakning och beslutsstöd i fjällen

Kontakta projektledaren
Göran Ericsson 

Projektnamn
Miljöövervakning och beslutsstöd för en storslagen fjällmiljö 

Engelsk titel
A Monitoring-Based Decision Support Toolbox for Magnificent Mountain Landscapes  

Projekttid
2013-2015 

Finansiär
Naturvårdsverket 

Finansiering
2 500 000 

Värduniversitet
Sveriges lantbruksuniversitet  

Projektgrupp
Camilla Sandström
Göran Ericsson
Lars Östlund
Lina Holmgren
Johan Svensson
Torbjörn Josefsson
Wiebke Neuman

Podcastavsnitt om "Miljöövervakning och beslutstöd i fjällen"

Lyssna nedan >>

Värduniversitet