Foto: Peter Fredman

Utmaningen

Den svenska fjällvärlden har en lång historia som rekreationslandskap, det vill säga en plats för att hämta krafter, men på senare tid har nya aktiviteter och förändrade beteenden blivit allt mer påtagliga. Dessa förändringar kommer i stor utsträckning påverka ett hållbart användande av fjällen i framtiden, så det är viktigt att stödja och kritiskt granska detta i ljuset av miljömålet ”Storslagen fjällmiljö”.

Målet

Det huvudsakliga syftet med detta projekt är att analysera trender inom fjällturism med fokus på aktiviteter, upplevelser, motiv och nytta samt att se hur dessa förändras över tid. Förutom att analysera trender inom traditionella aktiviteter, kommer projektet även att betona samtida fritidsfenomen som kan vara av betydelse för den framtida utvecklingen: Friluftsfestivaler, friluftsaktiviteter som flyttar inomhus, sportifiering, nyttjande av ny teknik och sociala medier. Resultatens relevans kommer att säkerställas tillsammans med fjällaktörer från olika sektorer.

Vinsten

Projektet kommer att bidra till att kritiskt granska miljömålet med avseende på upplevelsevärden och att bättre förstå konflikter kring friluftsliv och dess konsekvenser. Projektet kommer också att främja nya metoder för studier av besökare som underlag för skötsel och förvaltning, samt bidra till den sociala och ekonomiska utvecklingen i fjällregionen. 

Publikationer inom Den nya Fjällupplevelsen

Broschyr om projektet och dess resultat:

Slutrapport för projektet:

Övriga rapporter inom projektet:

Vetenskapliga publikationer:

Annan relevant läsning kopplad till projektet:

  • Sandell, Klas; Arnegård, Johan & Backman, Erik (red.) 2011. Friluftssport och äventyrsidrott: Utmaningar för lärare, ledare och miljö i en föränderlig värld. Studentlitteratur. Lund. 
    Läs ett produktblad om publikationen.

Podcastavsnitt om "Den nya fjällupplevelsen"

Lyssna nedan >>

Den nya fjällupplevelsen

Kontakta projektledaren
Peter Fredman 

Projektnamn
Den nya fjällupplevelsen - Friluftstrender och hållbar utveckling för en storslagen fjällmiljö 

Engelsk titel
The new mountain experience- Recreation trends and sustainable development in the context of a magnificent Swedish mountain landscape?

Projekttid
2013-2015 

Finansiär
Naturvårdsverket 

Finansiering
5 700 000 

Värduniversitet
Mittuniversitetet 

Projektgrupp
Christine Lundberg
Klas Sandell
Maria Lexhagen
Peter Fredman
Sandra Wall Reinius
Daniel Wolf-Watz

Värduniversitet